SPC - Statistical Process Control

  :תכונות עיקריות

  • יכולות ניתוח אינטראקטיבי בצד ניתוח שוטף רציף ואוטומטי

  • מערכת במימשק WEB המאפשרת שליטה באתרי ייצור מרוחקים

  • Cloud Based SaaS or On-Premise Installation

  • מערכת פתוחה - ניתנת להתאמה מושלמת לצרכי הלקוח

  • משולבת יכולות Predictive Analytics

  Proactive Maintenance, Root Cause Analysis, Anomaly Detection, Sequence Analysis...

משדרגת את תהליכי בקרת האיכות בקווי הייצור, ע"י מחשובתהליך הבדיקות והפעלת Genius SPC ניתוחים סטטיסטיים המציגים בעמדות המדידה ולמהנדסים גרפים המשקפים בזמן אמת את רמת האיכות

 

© 2018 by Genius Systems