Magic Publisher for SPSS

Magic Publisher  הינו מוצר המבוסס על יכולות הניתוח, הדיווח והתצוגה הגרפית הקיימת בתוכנת SPSS, ומשלים במילוי דרישות נוספות שאינן קיימות בתוכנה. אשר על כן, מוצר זה אינו עומד בפני עצמו אלא הוא כלי משלים העומד לצד תוכנת SPSS.   

 

התכונות העיקריות אותן הוא בא להשלים הן:

  • הפקת דוחות מורכבים ומעוצבים בצורה אופטימאלית בסביבת Microsoft Office

  • אוטומציה לתהליכי הפקה מסיביים

המוצר הינו פיתוח של ג'ניוס מערכות, ולכן בנוי ותומך בעברית באופן מלא. 
 

פרויקטים אנליטיים רבים מסתיימים בדוחות סטטיסטיים המופצים ללקוחות פנימיים או
חיצוניים. דוחות אלו נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים של עיצוב, והפקתם כרוכה
בעבודה ידנית רבה. לדוגמא:

  • בנק המפיק דוחות ביצוע לכל סניף מידי חודש

  • מוסד אקדמי המפיק דוחות איכות הוראה מידי סוף סמסטר לכל מרצה

  • ארגון היררכי המבצע סקר שביעות רצון פנימי ומספק דוח אישי לכל מנהל


הפקת הדוחות נעשית בשיטה של Report By Example. היינו, על המשתמש לייצר פעם אחת באופן "ידני" אב טיפוס של הדו"ח הסופי בו הוא מעוניין. אב טיפוס זה מהווה תבנית להפקת התוצר הסופי. ה- Magic Publisher ישתמש בתבנית זו להפקה המסיבית.
Magic Publisher מבצע הפקה אוטומטית של דוחות רבים השווים בתבניתם אך שונים בתוכנם.

​המוצר מיועד להפקה מסיבית של דוחות לתפוצה רחבה ו/או להפקות חוזרות, וניתן גם כשירות. השירות שלנו כולל הכל: החל מיעוץ באפיון הסקר/המחקר/הדו“ח, דרך ניתוח הנתונים ועד להפקה המסיבית של הדוחות.

© 2018 by Genius Systems